Dokumenty do pobrania

Regulamin - Pobierz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARBET STYLE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Marbet Style przeznaczonego do sprzedaży wyrobów Marbet, zwanych dalej „Wyrobem” lub „Wyrobami”, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Termin „Wyrób” lub „Wyroby” oznacza meble oferowane w sklepie pod marką Marbet Style. Sklep internetowy Marbet Style, zwany na potrzeby n/ Regulaminu „Sklepem”, otwiera się po uruchomieniu domeny http://www.sklep-marbetstyle.com/ i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sprzedawcą i Producentem Wyrobów oferowanych w Sklepie, oznaczonym na stronie internetowej www.sklep-marbetstyle.com jest Marbet Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej /43-346/ przy ul. Chochołowskiej 28, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym, Wydz. VIII Gospodarczym KRS w Bielsku-Białej pod numerem: 000031899, zwana dalej „Marbet” lub „Sprzedawcą” lub „Producentem”. Wysokość kapitału zakładowego: 45.387.000 zł. w całości opłacony, REGON: 072722154, NIP: 547-19-41-89, adres poczty elektronicznej office@marbetstyle.com numer telefonu: +48 33 812 72 94, numer faxu: +48 33 812 72 16.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient powinien uważnie zapoznać się z Regulaminem. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.

Regulamin Sklepu dostępny jest pod adresem internetowym: www.sklep-marbetstyle.com

Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.

4. Sklep oferuje i dostarcza Klientom za pośrednictwem firmy kurierskiej Wyroby najwyższej jakości, nowe fabrycznie i wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Wszelkie informacje o Wyrobach, tj. ich opis oraz ceny, jak i termin realizacji zamówienia właściwy dla poszczególnych Wyrobów, dostępne są na stronie internetowej Sklepu www.sklep-marbetstyle.com i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459), na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Różnice między rzeczywistym wyglądem Wyrobów, w stosunku do wyglądu oferowanego na stronie www.sklep-marbetstyle.com wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

7. Wyroby oferowane w Sklepie objęte są gwarancją Producenta. Warunki gwarancji dla oferowanych w Sklepie Wyrobów określone są w Karcie Gwarancyjnej dla mebli Marbet Style zwanej dalej Kartą Gwarancyjną, dostępnej na stronie internetowej Producenta www.marbetstyle.com.

Karta Gwarancyjna doręczana jest Klientowi przy dostawie Wyrobu.

8. Sklep nie odpowiada, za:

1/ jakiekolwiek szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości zawartych na stronie internetowej Sklepu,

2/ działania Klienta niezgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu,

3/ spam, wirusy, konie trojańskie i inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,

4/ przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych, tj.: konserwacji, wymiany sprzętu, przeglądów, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, takich jak: wojna, powódź, pożar, strajk itp.

9. Marbet nie stosuje praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art.24 ust.2 ustawy z dnia 23.8.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.Dz.U. 2017.2070), choć nie posiada kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy.

II POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA SKLEPU - OSOBY FIZYCZNEJ

1.    Administratorem danych osobowych Klienta (dalej: Administrator) jest właściciel Sklepu, tj. Marbet Spółka z o.o.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe podano w punkcie 2 sekcji I Regulaminu.

2.    Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie wskazanym w punkcie 4, na warunkach określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz UE L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18.7.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz (tj. Dz.U.2017.1219).

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym Klient może się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Inspektor ten jest dostępny w siedzibie Marbet w Bielsku-Białej przy ul. Chochołowskiej 28 lub pod numerem telefonu: 33/81 27 402 lub pod adresem: rodo@marbet.com.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta Sklepu, w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny.

Dane osobowe Klienta w zakresie numeru REGON i NIP mogą być pozyskane również z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu.

5. Zapisanie się do newslettera lub złożenie zamówienia przez Klienta w trybie wskazanym w punkcie 1 sekcji V Regulaminu rozpoczyna przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, na poniższej podstawie prawnej i w następujących celach;

1/ na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy sprzedaży ze Sklepu, której stroną jest Klient przy czym podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia tej umowy,

2/ na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia ciążących na Marbet obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów z zakresu rachunkowości,

3/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Marbet polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

4/ na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Marbet polegającego na umożliwieniu mu przesyłania do Klienta, z chwilą jego zapisania się do newlettera informacji marketingowych o obowiązujących w Sklepie promocjach i oferowanych w nim Wyrobach Marbet, zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu Klient udziela zapisując się do newslettera poprzez ikonę „Zapisz się”.

W dowolnym momencie Klient może wypisać się z newslettera i cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez ikonę „ Wypisz się” znajdującą się pod każdą kolejną prezentacją w newsletterze lub drogą elektroniczną na adresoffice@marbetstyle.com lub pisemnie pocztą na adres siedziby Marbet.

6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres trwania umowy i okres do upływu terminu przedawnienia, w którym mogą być zgłaszane ewentualne roszczenia z umowy sprzedaży, wskazanego przepisami Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459).

W przypadku zgłoszenia takich roszczeń okres przetwarzania danych osobowych Klienta przedłuży się o okres dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniem. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta nie może być krótszy niż okres archiwizowania dowodów sprzedaży wymagany przepisami o rachunkowości.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu marketingowym, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody w trybie wskazanym w punkcie 5.4.

7Dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez następujące podmioty:

1/ firma kurierska w celu realizacji dostawy przesyłki,

2/ PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu w zakresie realizacji płatności.

3/ w przypadku zgłoszenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podmiotom świadczącym na rzecz Marbet usługi prawne,

4/ na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania danych Klienta na podstawie przepisów prawa.

8. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Marbet, Klient ma prawo:

1/ żądać od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe dotyczące Klienta,

2/ dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, żądania niezwłocznego ich sprostowania,

3/ żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych art. 17 ust.1 RODO lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych art.18 RODO,

4/ otrzymać, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące jego osoby dostarczone przez niego Administratorowi i prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, lub żądać od Administratora przesłania jego danych innemu administratorowi,

5/ wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych w celu kierowania do niego treści marketingowych (ust.5.4).

Do celów dowodowych Marbet prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą elektroniczną na adres: office@marbetstyle.com lub pisemnie drogą pocztową na adres siedziby Marbet.

6/ wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Marbet narusza przepisy RODO.

9. Klient w dowolnym momencie, po zarejestrowaniu się w Sklepie i dokonaniu w nim zakupu, może w zakładce: „Ustawienie konta” przeglądać i edytować swoje dane osobowe przetwarzane przez Sklep.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne posiadające odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który
w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies, może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

4. Do poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie, na którym działa Sklep, zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox oraz Internet Explorer od wersji 9 i wyżej.

5. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

6. Klient Sklepu nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

IV CENY, SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Ceny oferowanych w Sklepie Wyrobów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają koszt opakowania oraz podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie zawierają kosztów przesyłek kurierskich, o których mowa w pkt 2.

2. Koszty przesyłki kurierskiej Wyrobów wysyłanych do miejsca wskazanego przez Klienta ponosi Klient.

3. Informacja co do całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, będzie udostępniona Klientowi przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzona w przesłanej mu wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

4. Marbet zastrzega sobie prawo do zmiany cen Wyrobów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.

5. Cena podana przy Wyrobie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Marbet, tj. nie ulegnie zmianie pomimo zmian cen Wyrobów w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Wyrobów, po złożeniu zamówienia przez Klienta.

6. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Wyroby w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, tj. od dnia, w którym otrzymał od Sklepu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w sekcji V pkt 6, Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Wyroby w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania Sklepu, że akceptuje indywidualny termin dostawy lub zmianę Wyrobu na inny. Wówczas umowa sprzedaży jest zawarta z dniem otrzymania przez Sklep akceptu Klienta.

7. Marbet udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży Wyrobów:

1/ Płatność przelewem na rachunek bankowy Marbet prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr konta: 11 1030 1508 0000 0008 1644 6155. Zapłata jest dokonana z chwilą wpływu należności na ten rachunek bankowy.

2/ Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, (60-166) Poznań, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000zł. w całości opłacony, REGON: 300523444, NIP: 779-23-08-495.

8. O aktualnych sposobach płatności Sklep informuje również na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i płatności”.

V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać na stronie internetowej www.sklep-marbetstyle.com Zamówienia są przyjmowane każdego dnia, 24 godziny na dobę drogą elektroniczną.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie konieczne jest wcześniejsze pomyślne zarejestrowanie przez Klienta konta w Sklepie poprzez rejestrację dostępną na stronie www.sklep-marbetstyle.com

4. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest podanie przez Klienta przy rejestracji prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów, niebędących Konsumentami: nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu siedzibyZłożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, określającego warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie.

5. Sklep wysyła do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia, równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

6. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Klienta okaże się, że aktualnie Wyrób jest niedostępny lub jego dostarczenie nie jest możliwe w terminach określonych w Regulaminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną. Jednocześnie Klient otrzyma drogą mailową lub telefonicznie propozycję zmiany wybranego Wyrobu na inny spełniający jego wymagania lub propozycję indywidualnego terminu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody Klienta do dostawę innego niż zamówiony Wyrobu lub na dłuższy termin realizacji zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. Sklep zwróci wówczas Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności w terminie trzech dni roboczych.

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia przez Sklep podany jest na stronie Sklepu www.sklep-marbetstyle.com i liczony od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Marbet lub za pośrednictwem systemu PayU.

W przypadku braku płatności, w terminie o którym mowa w sekcji IV pkt 6, zamówienie Klienta zostanie anulowane.

2. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Zamówiony Wyrób dostarczony zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem. Dostawa nastąpi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4. W trakcie odbioru Wyrobu, Klient otrzyma Instrukcję Użytkowania Mebli oraz Kartę Gwarancyjną. Faktura VAT, stanowiąca dowód zapłaty, dostarczona będzie Klientowi drogą pocztową na adres wskazany przy składaniu zamówienia. Odbiór Wyrobu Klient potwierdza poprzez podpisanie firmie kurierskiej listu przewozowego.

5. W trakcie rozpakowywania, montowania luźnych, dołączonych do towaru elementów, przestawiania, przygotowywania towaru do użytkowania, a także w późniejszym okresie eksploatacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji Użytkowania Mebli, stanowiącej rozszerzenie informacji zawartych w Karcie Gwarancyjnej.

6. Marbet poinformuje Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej o nadaniu przesyłki do przewozu kurierskiego, najpóźniej w dniu tego nadania.

VII RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA, REKLAMACJE

1.Producent odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany mu Wyrób jest niezgodny z umową (rękojmia).

Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459).

2. Producent przyjmuje odpowiedzialność za wady fizyczne Wyrobu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie oraz za uszkodzenia będące następstwem takich wad, ujawnione w okresie gwarancji pod warunkiem użytkowania Wyrobu, jego czyszczenia i konserwacji zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcją Użytkowania Mebli Marbet Style dostępną na stronie internetowej Producenta www.marbetstyle.com

Producent udziela Klientom pięcioletniej gwarancji na Wyroby, za wyjątkiem tapicerki i podstaw mebli, dla których udziela gwarancji dwuletniej przy czym gwarancja nie obejmuje elementów podstaw mebli poddanych tarciu o podłoże, jak: stopek meblowych, ślizgaczy, filców i gum podstaw talerzowych. Okres gwarancji liczy się od dnia wydania Wyrobu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier.

Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna, dostępna na stronie internetowej Producenta www.marbetstyle.com

3. Pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji Klient, któremu Sklep dostarczył Wyrób, zobowiązany jest w chwili odbioru przesyłki, rozpakować ją w obecności kuriera, a w razie ujawnienia niekompletności przesyłki (braku elementów) lub uszkodzeń mechanicznych (zarysowań, wgnieceń, otarć, zabrudzeń tapicerki, itp.) żądać od kuriera stwierdzenia tej okoliczności w protokole szkody, podpisać ten protokół, odebrać od kuriera jego kopię, a następnie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy mebla, zgłosić do Sklepu reklamację e-mailem na adres: office@marbetstyle.com lub listem poleconym na adres siedziby Marbet załączając do niej również kopię protokołu szkody.

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej, zgłaszając pisemnie roszczenie gwarancyjne w formie reklamacji skierowanej do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@marbetstyle.com lub pocztą na adres siedziby Marbet.

5. Dla zgłoszenia reklamacji w ramach uprawnień z gwarancji Klient może wykorzystać Formularz zgłoszenia reklamacyjnego, udostępniony w dolnej zakładce „Dokumenty i formularze”.

Wypełniony Formularz zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciem wady w Wyrobie należy przesłać Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@marbetstyle.com lub pocztą na adres siedziby Marbet. Jeżeli reklamacja dotyczy wady ujawnionej w okolicznościach, o których mowa w pkt 3, do Formularza należy dołączyć protokół szkody.

W przypadku nie korzystania z Formularza zgłoszenia reklamacyjnego należy w piśmie reklamacyjnym podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu, numer zamówienia lub scan dowodu zakupu, nr partii produkcyjnej i datę produkcji z etykiety naklejonej na Kartę Gwarancyjną, zdjęcie wady w Wyrobie i opisać na czym ona polega i przesłać je pocztą elektroniczną na adres: office@marbetstyle.com lub na adres siedziby Marbet. Jeżeli reklamacja dotyczy wady ujawnionej w okolicznościach, o których mowa w pkt 3, do pisma reklamacyjnego należy dołączyć protokół szkody.

6. Na podstawie zdjęcia i opisu wady Sklep poinformuje Klienta w terminie trzech dni roboczych od ich otrzymania, czy wymaga od niego zwrotu Wyrobu. W razie żądania zwrotu Wyrobu Klient zobowiązany jest odesłać Wyrób opakowany w sposób dostatecznie zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie, tj. owinięty folią i w kartonie, na adres: MARBET Spółka z o.o. (43-502) Czechowicach-Dziedzicach, ul. Górnicza 107.

W szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu z Klientem, Sklep może zlecić firmie kurierskiej odbiór Wyrobu od Klienta.

7. Zasadność reklamacji Producent rozpatrzy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu przez Klienta reklamacji i Wyrobu lub, gdy Sklep nie zażądał zwrotu Wyrobu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

Zobowiązania z gwarancji Producent wykona w terminie do 30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent dokona naprawy Wyrobu lub wymiany Wyrobu na nowy oraz odeśle go na adres Klienta na swój koszt. W takim wypadku zwróci Klientowi również poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobu do Marbet, jeśli Klient takie koszty poniósł, po przedstawieniu przez niego rachunku za przesyłkę.

9. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Wyrobu na nowy okaże się niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów albo nie byłaby możliwa w terminie, o którym mowa w pkt 7 zdanie drugie, Marbet poinformuje o tym Klienta bezzwłocznie. W takim przypadku Klient może żądać:

1/obniżenia ceny oraz zwrotu zareklamowanego Wyrobu, jeśli został odesłany do Producenta,

2/zwrotu ceny Wyrobu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

Po dokonaniu wyboru roszczenia przez Klienta oraz wskazania jego rachunku bankowego Marbet zwróci Klientowi odpowiednio całość ceny z równowartością kosztów wysyłki Wyrobu do Producenta (pkt 1) albo odpowiednią część ceny (pkt2) wraz z równowartością poniesionych przez niego kosztów wysyłki Wyrobu do Producenta w terminie do siedmiu dni od dnia doręczenia Marbet powiadomienia o dokonanym wyborze i numerze rachunku bankowego Klienta, na który ma być dokonany zwrot całości lub części ceny.

10. W przypadku nie uznania reklamacji za uzasadnioną Sklep poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Wyrób przesyłką kurierską na koszt Klienta.

11. Realizacja przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza jego uprawnień wynikających z przepisów Działu II Kodeksu cywilnego - Rękojmia za wady.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronach Sklepu treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią, po usunięciu z nich danych identyfikujących Klienta.

VIII SPOSÓB i TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia objęcia Wyrobu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier.

2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji odstąpienia od umowy przez jednoznaczne pisemne oświadczenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@marbetstyle.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

W tym celu Klient może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Dokumenty i formularze” na stronie Sklepu przez jego wypełnienie i przesłanie Marbet za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@marbetstyle.com lub też pocztą na adres siedziby Marbet.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, który otrzymał Wyrób, ma obowiązek zwrócić go na adres Marbet Spółka z o.o. (43-502) Czechowice-Dziedzice ul. Górnicza 107 wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Wyrób należy odesłać opakowany w sposób dostatecznie zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie, tj. owinięty folią i w kartonie. Termin ten będzie zachowany, gdy Klient odeśle Wyrób przed upływem tego terminu.

5. Zwracane Wyroby nie powinny nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego Wyrobu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego cech.

6. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu Wyrobu na adres wskazany w pkt 4. Przesyłki nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Marbet zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez Marbet koszty dostarczenia Wyrobu do Klienta wymienione w fakturze. Zwrot płatności do Klienta dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiązałby się dla niego z żadnymi kosztami.

IX MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Wyrobów wyrokowi Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach (40-951) przy ul. Brata Alberta 4, tel.: (32) 35 68 125.

W Sądzie Konsumenckim od Klienta, który złoży pozew, nie pobiera się opłat wstępnych. Nie oznacza to jednak, że postępowanie będzie bezpłatne. Sąd, na wniosek strony postępowania może powołać biegłego, który oceni przyczynę powstania wady. Strona, która zażąda sporządzenia opinii, wpłaci zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Wysokość kosztów postępowania ustali Sąd w wyroku kończącym postępowanie.

Koszty postępowania obejmują:

1/ wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców,

2/ koszty związane ze stawiennictwem strony.

Sąd może zwolnić Klienta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny. W przypadku zwolnienia Klienta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Ostatecznie wszelkie koszty poniesie strona, która przegra spór. W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed Sądem poniosą obie strony w częściach równych chyba, że w ugodzie postanowią inaczej.

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć pozew. Można w tym celu skorzystać z wzoru znajdującego się na stronie internetowej w/w Sądu Konsumenckiego. W treści pozwu można także zawrzeć konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy, np. możliwość rozłożenia świadczenia na raty bądź umorzenia części wierzytelności objętej wnioskiem. Nie jest to jednak konieczne.

Wyrok Sądu Konsumenckiego lub ugoda przed nim zawarta, po opatrzeniu go klauzulą wykonalności przez sąd powszechny, może być przymusowo wykonany przez komornika.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30.5.2014r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz.U.2017.683), ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2017.1219) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017.459).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany n/ Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany n/Regulaminu wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.sklep-marbetstyle.com.

3. O zmianie n/Regulaminu Sprzedawca zawiadomi każdorazowo Klientów zamieszczając stosowną informację w Sklepie przez okres 7 dni od daty publikacji zmienionego Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.